Inloggen

Home Home Algemene informatie
 
INFORMATIE BASISSCHOOL OP DREEF CURSUSJAAR 2015-2016

 

 

BREDE SCHOOL OVERVECHT

In Overvecht maken alle scholen deel uit van de Brede Scholen Overvecht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Openbare, Protestants-Christelijke en Katholieke basisscholen, de welzijnsinstellingen Wijk en Co + Ludens + Spelenderwijs, het voortgezet onderwijs en aanbieders van sport- en cultuurprogramma’s. Op een aantal gebieden heeft deze samenwerking al tot de volgende activiteiten geleid:

 

De Brede School Academie.

Kinderen van de groepen 6 tot en met de brugklas van het voortgezet onderwijs die op rekengebied een goede Cito score hebben, maar op het gebied van begrijpend lezen nog niet goed scoren krijgen de gelegenheid om na schooltijd extra lessen te volgen aan de Brede School Academie. Zo kan het schooladvies voor het voortgezet onderwijs hoger uitvallen. Per school kunnen er per leerjaar twee leerlingen meedoen aan het programma. De school benadert de ouders en de ouders worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een plaatsingscommissie bepaalt welke leerlingen worden toegelaten. De ouders moeten er voor zorgen dat de kinderen na schooltijd naar de Brede School Academie gaan.

 

De Vreedzame Wijk.

Alle scholen en instellingen werken volgens het programma van de Vreedzame School. Er vinden informatiebijeenkomsten plaats voor leerkrachten en kinderen om over de wijk te praten. Zoals bijvoorbeeld de Wijkkinderraad.

 

De Muziekroute.

Alle groepen krijgen het komend jaar zangles en de lessen worden gegeven door bevoegde zangdocenten. Groep 5 krijgt ook instrumentles en die lessen worden door vier muziekdocenten gegeven.

 

De Brede School Carrousel

Alle activiteiten van de verlengde schooldag vallen nu onder het Carrouselmodel. Dat wil zeggen dat de kinderen in een eerste les kennis kunnen maken met een activiteit na schooltijd. De kinderen krijgen dan acht lessen na schooltijd en de 10e les is een afsluiting samen met andere scholen. Ouders zijn verplicht om aanwezig te zijn bij de afsluiting en de kinderen zijn verplicht om alle tien de lessen te volgen. Dit jaar zijn het de volgende activiteiten: judo, theater en beeldende vorming.

 

Buurtsport.

Alle groepen krijgen kennismakingslessen onder schooltijd van een combinatiefunctionaris die binnen een sportvereniging in de wijk aan het werk is. Deze lessen kunnen een vervolg krijgen bij de sportvereniging waar tegen een geringe bijdrage gesport kan worden.

 

Ouderbetrokkenheid.

In samenwerking met Wijk en Co worden ouderbijeenkomsten georganiseerd in het ouder en kind lokaal. Onderwerpen als opvoeding, computergebruik, gezondheid en onderwijs komen regelmatig aan bod. Het komend jaar is er weer een taalcursus voor ouders die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

 

LEZEN OP SCHOOL

Veel lezen is goed en erg belangrijk voor de ontwikkeling en de woordenschat van uw kind. Om het lezen aantrekkelijk te maken en te houden voor de kinderen organiseren we een aantal activiteiten op school waarin het leesplezier voorop staat.

 

Kinderboekenweek.

Begin oktober is altijd de landelijke Kinderboekenweek. Op school staan dan een aantal lessen in het teken van de Kinderboekenweek.

 

Kinderjury.

De kinderen krijgen in de maanden februari tot mei de gelegenheid om zo veel mogelijk nieuwe boeken te lezen. Op school en thuis. De leerlingen geven dan een cijfer aan het boek dat zij gelezen hebben en al die cijfers bij elkaar bepalen welk boek het meeste favoriet is bij de kinderen van de klas.

 

Voorleeskampioen.

De kinderen van de groepen 7 en 8 strijden om de titel: Voorleeskampioen van Op Dreef. De jury bestaat uit de kinderen en de leerkrachten. En de winnaar ontvangt een mooie beker en oorkonde.

 

Voorleesontbijt.

De groepen 1 en 2 doen mee aan het voorleesontbijt. Wie de speciale gast is, is nu nog niet bekend.

 

Stillezen.

In de groepen 3 tot en met 8 hebben alle kinderen elke dag tussen de 10 en de 20 minuten stillezen. Tijdens deze stil leesmomenten kunnen de kinderen lezen in biebboeken, tijdschriften, Kidsweek of informatieboeken.

 

Schoolabonnementen.

Aan het begin van elk schooljaar delen wij folders uit van diverse uitgeverijen van kinderbladen of kinderboeken. Via een invulstrookje kunt u zich aanmelden als abonnee van een tijdschrift zoals Taptoe, Bobo of Natuurbladen. Kijkt u wel goed naar de kosten en looptijd van dit abonnement.

 

Bibliotheek.

Wij lenen per jaar een aantal boekenkisten van de bibliotheek. Soms met een bepaald thema, maar ook om gewoon lekker te lezen.

 

Boekenuitleen.

Op de donderdag en de vrijdag mogen de kinderen een boek komen lenen uit de uitleenkast die in de hal staat. Een informatieboek of een gewoon leesboek of een stripboek. Alles is mogelijk.

 

Zomerlezen.

Groep 3 krijgt tijdens de zomervakantie een boek mee naar huis om maar te blijven lezen. We merken dat kinderen die tijdens de vakantieweken verder lezen ook na de zomervakantie verder zijn dan de kinderen die niet lezen. Het is een boek van Vos en Haas.

 

OUDERS EN SCHOOL

De medezeggenschapsraad.

Ouders kunnen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de school. Zij kunnen dan meebeslissen over het beleid van de school en advies uitbrengen over zaken die met het personeel te maken hebben. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar en dan meestal op de maandagmiddag of de woensdagmiddag. Er kunnen 3 ouders zitting hebben in de medezeggenschapsraad. Heeft u belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met meester Peter van den Berkhof.

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit:

Mevrouw Azkak (ouder)

Susanne Kleytenaar (leerkracht).

Peter van den Berkhof (leerkracht secretaris)

Jan Verkerk (leerkracht voorzitter)

 

De ouderraad.

De ouders van kinderen bij ons op school kunnen lid worden van de ouderraad. De ouderraad komt 1 keer in de vijf weken bij elkaar en wel op de woensdagochtend. De ouderraad wordt vanuit school begeleid door juffrouw Ingrid Ipenburg. De ouderraad denkt mee over de activiteiten en feesten op school en helpt ook mee met de uitvoering van de activiteiten. Heeft u belangstelling voor de ouderraad dan kunt u contact opnemen met een van de ouderraadsleden. De ouderraad start in september met de eerste bijeenkomst. De ouders die deelnemen in de ouderraad zijn onder andere:

Mevr. Iken, Mevr. Bouhalhoul, Mevr.Demnati, Mevr.Lemrini, mevr. Ghzali.

 

De vrijwillige ouderbijdrage.

De school vraagt aan de ouders van de kinderen een vrijwillige ouderbijdrage. Met het geld van de ouderbijdrage zijn wij in staat om de extra kosten die gemaakt moeten worden voor alle feesten en excursies op school te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen wij geen Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreis en schoolkamp of kleuterfeest organiseren. De ouderbijdrage voor het schooljaar is al jaren hetzelfde en bedraagt:

Voor het 1e kind:      € 18,-

Voor het 2e kind:      € 14,-

Voor het 3e kind:      €   9,-

Voor het 4e kind:      €   9,-

In vergelijking met andere scholen vragen wij wel het laagste bedrag.

 

 

Oudercontract 

Ouders die hun kind bij ons op school komen aanmelden moeten bij inschrijving een oudercontract tekenen. In dit contract staan de afspraken die wij met de ouders maken en ook de verwachtingen die wij van de ouders hebben op het gebied van opvoeding en ondersteuning. Maar ook krijgen de ouders inzicht in de zaken die zij van school kunnen verwachten.

 

Verzekering.

De leerlingen van de school en de ouders die op school meehelpen zijn collectief verzekerd tegen ongevallen en schade. De schoolverzekering geldt op schooldagen, tijdens het overblijven en tijdens de uitstapjes van de school zoals schoolreis, schoolkamp en museumbezoek. Schade die door leerlingen aan elkaar wordt toegebracht valt wel onder de particuliere verzekering via uw WA polis.

 

CONTACTEN OUDERS/LEERLINGEN EN SCHOOL

De rapportgesprekken.

Alle ouders worden bij de twee rapporten op school verwacht om met de leerkracht over het rapport van hun kind te komen praten. Dit geldt voor alle groepen van de school. Komt u niet op school voor een gesprek dan krijgt het kind ook geen rapport mee naar huis.

 

Het startgesprek

In de maand oktober worden de ouders en de kinderen uitgenodigd voor een startgesprek. Doel van het gesprek is om elkaar van informatie te voorzien over de interesses van het kind, zijn/haar kwaliteiten en eventuele verbeterpunten. Met elkaar worden er ook doelen voor het komende jaar afgesprokenafgesproken en worden de prestaties vanaf de zomer wel besproken als hier aanleiding toe is. 

 

Het huisbezoek.

De leerkrachten leggen een aantal huisbezoeken af. U kunt de leerkracht ook zelf uitnodigen voor een huisbezoek als u bepaalde zaken wilt bespreken of zo maar voor de gezelligheid en het contact.

 

De informatiebladen.

Aan het eind van de maand proberen we een maandbrief voor de volgende maand mee te geven aan de kinderen. In deze maandbrief staat de belangrijkste informatie van de komende maand en een verslag van de activiteiten van de afgelopen maand. De maandbrief is altijd via de website van de school te lezen. Elke week is op de website van de school een korte info voor de week die komt te lezen.

 

Spreekuur.

Wilt u de leerkracht iets vragen of wilt u iets met hem/haar bespreken dan kan dat altijd na schooltijd tussen half drie en kwart over vier. Voor schooltijd heeft de leerkracht geen tijd voor een gesprek. U kunt dan natuurlijk altijd iets doorgeven, maar voor een echt gesprek moet u van te voren een afspraak maken. Dan kan er in alle rust gesproken worden.

 

Onderwijskundig rapport.

Als een leerling naar een andere school gaat of nieuw bij ons op school komt dan sturen of ontvangen wij een onderwijskundig rapport. In dit rapport staat met welke methoden wij op school werken en welke prestaties uw kind bij ons op school behaald heeft. Er staan ook gegevens in over werkhouding, concentratie, motivatie en sociaal gedrag. De ouders mogen het rapport altijd inzien.

 

De rapporten.

In alle groepen krijgen de kinderen een blauwe map waarin hun rapport zit. Elk schooljaar worden de nieuwe rapporten losbladig bijgevoegd. Wilt u voorzichtig met de map omgaan en er voor zorgen dat de map altijd weer op school terugkomt. Als u het rapport kwijt raakt dan zijn wij genoodzaakt u € 10 in rekening te brengen voor de aanschaf van een nieuwe map en de kopieerkosten.

Kinderen vanaf groep 5 krijgen ook weekrapporten mee. Daarop staat hoe zij zich die week gedragen hebben en hoe ze gewerkt hebben. Het is de bedoeling dat de ouders het rapport ondertekenen en dan weer retourneren.

 

Informatieochtenden/avonden.

Ouders van kinderen op de voorscholen en de groepen 1 + 2 worden op een aantal ochtenden of middagen op school verwacht en krijgen dan informatie over het werk van het kind, het thema waar men mee bezig is en de huiswerkopdrachten voor thuis.

Alle groepen houden ook algemene informatieochtenden/middagen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de ouders voorlichting over het werken in de klas. Ze krijgen uitleg over de manier van werken en over de regels en afspraken die in de school gemaakt zijn. In het kader van de Vreedzame school zullen de ouders ook extra uitgenodigd worden.

 

Schoolkeuze voortgezet onderwijs.

De ouders van de kinderen in groep 7 worden aan het eind van het schooljaar uitgenodigd voor een gesprek over het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Erg belangrijk omdat men dan al een beeld kan krijgen over de eventuele schoolkeuze na groep 8.

De ouders van groep 8 worden een aantal keren uitgenodigd om informatie te krijgen over de Cito-toets, informatie over het voortgezet onderwijs en de huiswerkbegeleiding.

Voor 1 maart krijgen ouders en kinderen een definitief schooladvies voortgezet onderwijs dat is gebaseerd op aanleg, ontwikkeling en leerprestaties gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling.

In april/mei krijgt de leerling de eindtoets Primair onderwijs. Als de leerling de toets beter maakt dan verwacht moeten wij het schooladvies heroverwegen en dat kan leiden tot een ander advies, maar dit is niet altijd het geval.

 

De schoolgids.

Wilt u meer weten over het onderwijskundig concept van de school dan moet u de schoolgids lezen. In deze gids staat precies wat wij allemaal doen om het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk te organiseren.

De schoolgids is bij de conciërge aan te vragen, maar staat ook op de website van de school.

 

Ouderinloop.

 

Ook dit jaar hebben wij weer een ouderinloop en wel op de dinsdag. Juffrouw Ingrid zal deze samen met een medewerkster van Wijk en Co of van de Brede School Overvecht voorbereiden. Aanvang van de ouderinloop om negen uur in het ouder-kindlokaal.lokaal. Voor die tijd kunt u al binnen komen voor een kopje koffie of thee.

 

Spelinloop.

De kleutergroepen organiseren ook een spel inloop voor ouders. Ouders kunnen dan aan het begin van de ochtend samen met hun kind een spelletje doen in de klas.

 

Overige contacten.

Het komend jaar staan er ook nog een aantal activiteiten op het programma waarbij wij met ouders in contact kunnen komen. U moet hierbij denken aan de feestavonden van de school, het afscheidsfeest van groep 8, de Koningsspelendag, de sportdag, de schooltoernooien, de eindpresentaties van de Brede School Carrousel en de toneelmiddagen.

 

Computer.

Vanaf het nieuwe schooljaar kunt u als alles mee zit inloggen op het leerlingvolgsysteem van de school: Parnassys. Op deze site kunt u de leerling gegevens en de prestaties van uw kind in zien. U ziet alleen maar uw eigen kind, maar daar hebben wij wel uw goede emailadres voor nodig, dus geef dit aan het begin van het schooljaar door.

 

AFSPRAKEN EN REGELS.

Snoepen.

Op school mag niet gesnoept worden, behalve als een leerling op zijn of haar verjaardag op snoep trakteert. Denkt u ook eens aan iets gezonds als uw kind gaat trakteren op zijn of haar verjaardag. En wilt u er voor zorgen dat de kinderen niet te veel uitdelen tijdens hun verjaardag. Eén enkel snoepje of zakje chips is ruim voldoende. Geen grote gevulde snoepzakken a.u.b.

 

Eten en drinken.

Een goed ontbijt voor het naar school gaan is erg belangrijk. Alle kinderen nemen fruit mee voor de ochtend en als zij iets te drinken bij zich hebben dan is dat voor de ochtend water. Voor tussen de middag kunt u een boterham meegeven.

Let op: met ingang van 1 september stappen wij net als meerdere scholen in Overvecht over op waterbeleid. Dat wil zeggen dat de kinderen geen pakjes drinken meer mee mogen nemen en alleen nog maar water mogen drinken op school. In alle drankjes zitten zo veel suikers en een te veel aan suiker is slecht voor de ontwikkeling van uw kind.

 

Ziekte, vrije dagen of te laat komen.

Als uw kind niet naar school kan komen moet u dit altijd aan school melden. Een briefje of een telefoontje voor schooltijd naar school is voldoende en voorkomt misverstanden. Wij houden alle absenties bij en als uw kind niet op school verschijnt, proberen wij altijd naar huis te bellen. Zorgt u er voor dat wij de goede telefoonnummers hebben? Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de Leerplichtambtenaar van de Gemeente doorgegeven en kan tot een boete leiden. Buiten de schoolvakanties wordt er in principe geen vrij gegeven voor vakanties of er moet een dringende reden zijn. Wilt u een dag vrij vragen dan kunt u bij de directeur een formulier krijgen waarop u de reden voor de vrije dag moet vermelden. Formulieren met een aanvraag voor meerdere dagen worden altijd voor goedkeuring naar de Gemeente gestuurd. 

 

Te laat komen.

De deuren van de school gaan om tien voor half negen open. Vanaf die tijd kunnen de kinderen naar binnen en naar de klas. Om half negen starten de lessen en verwachten wij de kinderen in de klas. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Als uw kind meerdere keren per week te laat komt zullen wij dit na verloop van tijd doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente. Deze maatregelen vallen onder het verzuimprotocol.

 

Omgang met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Heeft u problemen met leerlingen, leerkrachten of ouders dan verzoeken wij u vriendelijk dit niet voor school of in de klas te regelen. Kom rustig de school binnen en bespreek het probleem met de leerkracht of de directeur. Bespreek het in ieder geval nooit waar kinderen of andere ouders bij zijn. En spreek kinderen van een ander niet zelf aan. Alle communicatie loopt via de leerkracht of de directie.

 

Vertrouwenspersoon.

Aan de school is een leerkracht verbonden die als vertrouwenspersoon is aangesteld. Heeft u vermoedens van mishandeling of andere zaken die niet mogen dan kunt u dit met deze leerkracht bespreken. Hij/zij zal uw vragen en opmerkingen discreet behandelen. Mevrouw Ingrid Ipenburg is onze vertrouwenspersoon.

OVERIGE INFORMATIE.

Islamitische feestdagen.

Leerlingen kunnen vrij krijgen voor de Islamitische feestdagen zoals het Offerfeest en het Suikerfeest. De juiste dagen zijn nog niet bekend. Het Suikerfeest valt dit jaar in de zomervakantie. In 2016 valt het Suikerfeest nog voor de zomervakantie, maar ook die datum is nog niet bekend.

 

Studiedagen.

Zie pagina studiedagen.

 

Gymnastiek

De groepen 1+2+3 hebben gymles in het speellokaal. Kunt u er voor zorgen dat uw kind gymschoenen met klittenbandsluiting heeft.

De groepen 5 tot en met 8 hebben gymles in het gebouw van de Joannes de 23e op de maandagochtend. Op donderdagmiddag kan er nog gymles gegeven worden in de gymzaal aan de Winterboeidreef.

Voor alle groepen geldt gymkleding verplicht (gymbroek, shirt en gymschoenen)

 

Zwemles

Groep 4 heeft geen gymles, maar wel zwemles en wel op de vrijdagmiddag. De eerste zwemles is op vrijdag 28 augustus. De les begint om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur. De kinderen worden daarna door de zwembus weer naar school gebracht en arriveren rond 15.15 uur.

 

 

Sponsoring

We staan als school open voor diverse vormen van sponsoring van bedrijven of particulieren. Sponsoring zal echter nooit invloed hebben op het onderwijskundig beleid van de school.

 

Jeugdsportfonds.

Een aantal sportverenigingen in de stad Utrecht doet mee met het Jeugdsportfonds van de Gemeente. Ouders met een inkomen onder minimumniveau komen in aanmerking voor subsidie. Dit geldt vaak voor de contributie en aanschaf van sportkleding. Alle aanvragen voor subsidie lopen rechtstreeks via de sportvereniging en niet meer via de school.

 

U-pas.

 

Is uw inkomen niet zo hoog dan kan uw kind in aanmerking komen voor de U-pas. De u-pas vergoedt uitgaven voor de school tot een bedrag van € 50 per jaar. In de bibliotheek en op het wijkbureau kunt u een aanmeldingsformulier krijgen. Voor vergoeding komen in aanmerking: ouderbijdrage, schoolreis, schoolkamp.

 

Buitenschoolse  opvang 

Voor buitenschoolse opvang (na schooltijd) hebben wij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met welzijnsorganisatie Ludens, zij verzorgen de opvang in een ruimte onder sporthal de Dreef.

 

Sparen.

Wij proberen de kinderen bij te brengen dat wij door het gescheiden inzamelen van afval goed met onze omgeving en het milieu omgaan.

Oud papier kan altijd langs gebracht worden. Als de kinderen het meenemen krijgen zij lootjes en daar kunnen zij leuke prijsjes mee winnen.

Kosteloos materiaal. Op school kunnen wij altijd lege eierdozen en toiletrollen gebruiken voor onze handvaardigheidlessen.

 

Adressenbestand.

Het is erg belangrijk dat wij als school over de goede adresgegevens beschikken. Krijgt u een ander telefoonnummer dan horen wij dit graag van u. Gaat u verhuizen dan is het ook belangrijk dat wij weten waarheen en naar welke school uw kind gaat.

 

Inschrijven.

Komt u uw kind inschrijven dan is het erg belangrijk dat u de volgende zaken meeneemt:

  • het sofi-nummer van uw kind (staat op een id-kaart, paspoort of zorgpas of brief belastingdienst)
  • een kopie van de schooldiploma’s van uw man/vrouw. Dit is een verplicht document. Het is voor ons erg belangrijk over de goede gegevens te beschikken aangezien dit bepalend is voor de vergoeding vanuit het Ministerie van Onderwijs.

 

Wijkagent.

Alle scholen in Overvecht hebben een overeenkomst getekend met de politie te Utrecht. Hierin staat dat de wijkagent jaarlijks een bezoek brengt aan de school en dat wij hem altijd mogen en kunnen bellen als er iets onregelmatigs plaatsvindt. De naam van de wijkagent is: Sjaak de Bruijn.

 

Activiteiten.

De groepen 1+2 gaan elk jaar naar de dierentuin met school. De kosten voor dit uitstapje liggen rond de € 10,-

De groepen 3 en 4 gaan aan het eind van het schooljaar altijd met schoolreis. Ook dit schooluitstapje kost € 10.

De groepen 5 tot en met 8 kunnen allemaal mee op het driedaagse schoolkamp. Tijdens deze drie dagen gaan we vaak een dag naar de Efteling. De kosten voor dit schoolkamp bedragen € 60 per persoon (kan ook in termijnen betaald worden).

Groep 8 gaat naar Fort de Bilt om les te krijgen over vooroordelen en racisme.

De kleutergroepen brengen een bezoek aan de Kinderboerderij in Overvecht Noord.

De groepen 5 tot en met 8 kunnen deelnemen aan het Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door Harten voor Sport en de KNVB.

De projectdag. Tijdens deze dag staan alle activiteiten in school in het teken van het onderwerp dat door de leerkrachten is gekozen en wordt soms gecombineerd met de Koningsspelendag. Deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk als de ouders de ouderbijdrage betalen. Zo niet dan moet er een keuze gemaakt worden.

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS.

Stichting Protestants Christelijk Ond. 0302723123.

Schoolbegeleidingsdienst CED 0302635252.

GG en GD 0302863010.

Kindertelefoon 068400.