Brede school overvecht

Basisschool Op Dreef is aangesloten bij de Brede School Overvecht. Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0 tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).

Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.

Binnen deze Brede School werken wij heel nauw samen op het gebied van:

Talentontwikkeling

De naschoolse activiteiten vinden gezamenlijk plaats en worden centraal afgesloten. Kinderen kunnen in een eerste les kennis maken met een activiteit. De kinderen krijgen dan 8 lessen na schooltijd en de 10e les is een afsluiting voor de ouders. Na de afsluiting kan men zich dan opgeven bij de aanbieder die in de wijk is gevestigd. U kunt hierbij denken aan judo, taekwondo, muziek, theater of beeldende vorming.

De Brede School Academie

De BSA is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 tot en met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. De leerlingen gaan twee keer in de week naar een centrale plek in de wijk en krijgen daar lessen op het gebied van vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld. Men hanteert dezelfde methoden als op de basisschool, maar gaan dieper op de leerstof in. Zo kan het schooladvies voor het voorgezet onderwijs hoger uitvallen. Per school kunnen er per leerjaar twee leerlingen meedoen aan het programma. De school benadert de ouders en de ouders worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een plaatsingscommissie bepaalt welke leerlingen worden toegelaten. De ouders moeten er voor zorgen dat de kinderen na schooltijd naar de BSA gaan. Voor meer informatie over de Brede School Academie: www.bsa-utrecht.nl.

De Vreedzame Wijk

In Overvecht werken nu bijna alle scholen en overige instellingen volgens het Vreedzame School principe. Nu willen wij dat ook een duidelijke plek in de wijk geven door middel van allerlei activiteiten waarbij leerlingen van de de scholen een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan de kinderraad Overvecht en wijkmediatoren.

Ouderparticipatie/betrokkenheid

In samenwerking met Wijk en Co worden ouderbijeenkomsten georganiseerd in het ouder-kind lokaal. Onderwerpen als opvoeding, computergebruik, taalcursus, gezondheid en onderwijs komen regelmatig aan bod. Bij ons op school is juf Fatiha verantwoordelijk voor de organisatie van de ouderinloop.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Brede School Overvecht of een kijkje nemen op de website: www.bredeschoolutrecht.nl/overvecht.

 

Logo Brede School Overvecht