Leerlingvolgsysteem

Kinderen ontwikkelen zich op natuurlijke wijze. Ze zijn nieuwsgierig en op school stimuleren we de kinderen en dagen we ze telkens uit om iets nieuw te ontdekken. 

De manier waarop de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs gevolgd wordt, noemen we het leerlingvolgsysteem. Alle bevindingen leggen we vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Binnen onze school willen we alle leerlingen en hun ontwikkelingen serieus nemen. We proberen inzicht te krijgen in de onderwijsbehoefte van elke leerling en we proberen om daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. 

Dagelijks volgt elke leerkracht door observatie de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij gaat het niet alleen om wat een kind kan, maar ook bijvoorbeeld de werkhouding en/of spelontwikkeling van een kind. Dit doen we door:

Groep 1 en 2

Bij de kleuters maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem KIJK, dagelijks observeren de leerkrachten de kleuters en zij leggen dit drie keer per jaar vast door middel van registraties. Vanaf eind groep 1 nemen we de fonemisch bewustzijn toets af, deze toets geldt als een signaleringsinstrument naast KIJK. In groep 2 nemen we ook de lettertoets en fonemisch bewustzijn toets af. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen optimaal volgen voordat ze in groep 3 instromen.

Groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen methodegebonden toetsen. De toetsresultaten zijn belangrijk om niveaus vast te stellen, maar helpen ook om te bepalen of kinderen extra begeleiding nodig hebben. Dit wordt besproken in gesprekken tussen de intern begeleider en de leerkracht. Naast methodetoetsen nemen we twee keer per jaar CITO toetsen af: begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling, AVI en de drie-minuten toets. CITO-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen. Zij brengen duidelijk in beeld hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt in vergelijking met kinderen op andere scholen in Nederland. Naast de zaakvakken werken we in groep 3 t/m 8 met het volgsysteem ZIEN. Hierin leggen we onze observaties over betrokkenheid en welbevinden vast.

 

Logo ParnasSys 1 1024x322                                    KIJK logo zonder witte rand