Missie & visie

Wat willen we ze meegeven?

Wij willen als school het verschil maken. Door acht jaar Op Dreef zijn onze kinderen beter toegerust voor hun directe (v.o.) en latere toekomst. Die ambitie geeft richting aan wat en hoe wij als school willen zijn. Wat doet ertoe en waar gaat het om als we de kinderen willen toerusten voor hun toekomst? In onze visie gaat het om het volgende:

 

Kansen

Wij willen kinderen kansen bieden, voor onze kinderen moet de school het verschil maken. Kansen verwerf je alleen als je goed gekwalificeerd bent, als de cognitieve ontwikkeling ruime aandacht krijgt. Daarom geven wij hoge prioriteit aan de basisvakken (taal, lezen, rekenen). Wie goed is in de basisvakken is competent. En door succes te ervaren (ik kan dat!) voel je je competent.

In ons onderwijs is dit terug te vinden in onder andere...

... de uitgebreide ondersteuning in de klas waarbij kinderen die iets meer nodig hebben, deze extra hulp ook krijgen (zeker in de onderbouw, met een ruim aantal onderwijsassistenten),

... instructies op verschillende niveaus wanneer dat nodig is (zoals in groep 7, waar de sterkere rekenaars  onlangs instructie in een ander lokaal kregen),

... het project ‘Meet-the-professor’ van de Universiteit Utrecht waarin groep 8 uitgebreid kennis heeft gemaakt met een echte professor en een goede inkijk heeft gekregen in haar dagelijks werk,

... methodes die passen bij onze kinderen maar ook zeker zorgen voor een stevige uitdaging.

De bovengemiddelde scores én de enorme ontwikkeling die we terugzien bij al onze leerlingen in de 8 jaar bij Op Dreef, onderstrepen dat we op de goede weg zijn.

 
Samen

Bij het verwerven van kansen is voorwaarde dat je kunt samen-leven en samen-werken. Daarnaast is er de ambitie een bijdrage te leveren aan binding in de samenleving door de kinderen te leren samen te leven, te werken, te spelen en te vieren. Dat is als doel op zichzelf belangrijk voor de toekomst van de kinderen. Het samenleven en lid zijn van een groep, een gemeenschap, krijgt bij ons vorm en inhoud doordat wij een Vreedzame School zijn. Wij werken daaraan vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de leef- en werkomgeving van groot belang is: ’It takes a village to raise a child.’ Samenwerking met de ouders en verbinding met de omgeving (de wijk) horen hierbij.

Zo zorgen de mediatoren (leerlingen uit groep 7 en 8) voor bemiddeling bij eventuele conflicten tijdens de pauzes. Op deze manier wordt er dagelijks geoefend in het naar elkaar luisteren en het respecteren en accepteren van verschillende meningen.

Samen spelen en samen vieren doen we tijdens verschillende feestelijke dagen op school, met kinderen en ouders van de Voorschool tot en met groep 8. Waar kan en nodig zoeken we de samenwerking met ouders en de wijk, zoals tijdens sponsoractiviteiten of het Suikerfeest.

 

Zelf

Als derde domein onderscheiden wij de ontwikkeling van het zelfbeeld, de persoonlijkheid, de identiteit; dit overigens in nauwe relatie tot het sociale. Iemand worden die zelfstandig een mening vormt, autonoom is, voor zijn mening kan en durft uit te komen, oog heeft voor de ander en de ander accepteert, is nodig om toegerust en met zelfvertrouwen de toekomst in te gaan. Ik weet wie ik ben, wat ik wil en ik weet dat ik mag zijn wie ik ben.

Zo werken we met weektaken (werk dat ieder kind zelf inplant en in een week moet worden gemaakt) en een weekrapport waarop iedere leerling per dag kan zien hoe het is gegaan in de klas. Op deze manier oefenen we dagelijks in plannen, autonomie, zelfontplooiing en eigenaarschap.

 

Kansen + samen + zelf

Deze drie domeinen horen bij elkaar, zijn zelfs vervlochten. Zij vormen samen het totaal van onze opvoeding en ons onderwijs.

Wie goed in zijn vel zit, komt beter tot leren. Wie erin slaagt verbinding te maken met medeleerlingen zal gemakkelijker een identiteit ontwikkelen. Wie het resultaat ziet van zijn inspanningen zal zelfvertrouwen ontwikkelen. Kansen krijgen, goed kunnen samenwerken en samen leren en jezelf (mogen) zijn en worden: dit is wat wij voor al onze leerlingen willen bereiken met ons onderwijs: de lessen, de activiteiten en de manier waarop we op en rond Op Dreef met elkaar omgaan. Ons motto is dan ook: Samen ‘Op Dreef’ naar jouw toekomst!

 

Respect

Om onze ambities te realiseren verzorgen wij lessen, worden er door de kinderen vele activiteiten uitgevoerd en vragen wij steun van de ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat naast de bewuste, geplande en doelgerichte activiteiten het voorbeeldgedrag van het schoolteam grote invloed heeft. De manier waarop wij in de school met elkaar omgaan is van groot pedagogisch en sociaal belang. Voor die omgang stellen wij de waarde respect centraal.
Voor ons heeft de waarde ‘respect’ de volgende betekenis: wij gaan ervan uit dat we allemaal verschillend maar wel gelijkwaardig zijn. Bij gelijkwaardig zijn hoort dat je de eigen-waarde van de ander ziet en die accepteert. Dat betekent dat je de andere letterlijk in zijn waarde laat en het vanzelfsprekend vindt dat de ander eigen keuzes maakt. Je luistert naar anderen, je bent geïnteresseerd in de ander. Je zorgt ervoor dat de ander zich niet hoeft te storen aan je gedrag en je taalgebruik. Je bent beleefd: kinderen tegen de leraren, kinderen tegen kinderen en leraren tegen kinderen. Gelijkwaardigheid staat boven aan, voor iedereen die bij onze school betrokken is.

logo